ဓမၼစာမ်က္ႏွာ (၃၉)

ပဋိသေႏၶ ႏွင့္ ဘံုမ်ား၊ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ဟိတ္သံုးပါး

--

 

 

စတုကၠေလးလီ

၁- ကံ  ၄ မ်ိဳး (ကမၼစတုကၠ ) -( ဓမၼစာမ်က္ႏွာ ၃၂-၃၃ တြင္ရွင္းျပၿပီး)

၂- ေသျခင္းအေၾကာင္း ၄ မ်ိုဳး (မရဏုပၸတၱိစတုကၠ ) (ဓမၼစာမ်က္ႏွာ ၃၈ တြင္ရွင္းျပၿပီး)

၃-ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း ၄ မ်ိဳး(ပဋိသေႏၶစတုကၠ )

၄-ဘံု ၄ မ်ိဳး(ဘူမိစတုကၠ)

 

ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း ၄ မ်ိဳး(ပဋိသေႏၶစတုကၠ )

ဘဝေဟာင္း ျပတ္ကာ ဘဝေဟာင္းႏွင့္ ဘဝအသစ္ဆက္စပ္ေပးေသာ စိတ္ကို ”ပဋိသေႏၶစိတ္”ဟု

ေခၚဆိုသည္။ မိမိျပဳခဲ့ေသာကံအားေလ်ာ္စြာထိုထိုဘံုဘဝတြင္ စိတ္၊ေစတသိက္ႏွင့္ ကမၼဇရုပ္မ်ား၏

အစဦးဆံုးျဖစ္သည္ကို ”ပဋိသေႏၶေနျခင္း”ဟုေခၚဆိုသည္။

ပဋိသေႏၶ အက်ဥ္း ၄ မ်ိဳးရွိသည္။

၁-အပါယ္ပဋိသေႏၶ၊

၂-ကာမသုဂတိပဋိသေႏၶ၊

၃-ရူပပဋိသေႏၶ၊

၄-အရူပပဋိသေႏၶ၊ တို ့ပါတည္း။

ဘံု ၄ မ်ိဳး

ဘံုဆိုသည္မွာ သတၱဝါတို ့ျဖစ္ရာတည္ရာ ေနရာ႒ာနျဖစ္သည္။စုစုေပါင္း ဘံု ၃၁ ဘံုရွိသည္။

ဟိတ္သံုးမ်ိဳး


ေကာင္းက်ိဳးကိုျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ဟိတ္သံုးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
၁။ အေလာဘဟိတ္
၂။ အေဒါသဟိတ္
၃။ အေမာဟဟိတ္ တို႔ပါပဲ။


အေလာဘဟိတ္ဆိုတာ မလိုခ်င္တဲ့သေဘာ၊ စြန္႔လႊတ္တဲ့သေဘာပါ၊ လိုခ်င္စြဲ
လမ္းတဲ့ေလာဘကိို သူကပယ္သတ္ေပးပါတယ္။


အေဒါသဟိတ္ဆိုတာ ျငိမ္းေအးတဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ သူ႔ကို ေမတၱာလို႔လည္း
ေခၚပါေသးတယ္၊ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ေဒါသကို ပယ္သတ္ေပးတာသူပါ။


အေမာဟဆိုတာက အမွန္ကိုသိသြားတာပါ၊ ရုပ္နာမ္ခႏၶာ အျဖစ္အပ်က္ကို ဝိ
ပႆနာ ရႈႏိုင္တာဟာလည္း ဒီအေမာဟပါ။ ပညာလို႔လည္းေခၚပါတယ္။ ဒီအ
ေမာဟဟိတ္လို႔ေခၚတဲ့ ပညာပါမွမဂ္ဖိုလ္ကိုရႏိုင္တာပါ။ ေမာဟလို႔ေခၚတဲ့ မသိ
မႈ အဝိဇၨာကို ပယ္သတ္ေပးႏိုင္တာသူပါ။

ဘံု၌ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)၏ တရားမ်ားထဲမွတင္ျပလိုက္ပါသည္။
ပုထုဇဥ္ေလးမ်ိဳး

၁။ ဒုဂၢတိအဟိတ္ပုထုဇဥ္
၂။ သုဂတိအဟိတ္ပုထုဇဥ္
၃။ ဒြိဟိတ္ပုထုဇဥ္
၄။ တိဟိတ္ပုထုဇဥ္


-monk-

တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္

တရားအားမထုတ္ခ်င္၊တရားမၾကားခ်င္သူ -(ဒြိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)

 

--အပါယ္ေလးဘံု(ဒုဂၢတိ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)

down syndrome(chromosomal abnormal child )


ေမြးရာပါမ်က္စိကန္းသူ--သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္

ဒုဂၢတိက မေကာင္းေသာလားရာရွိတဲ့ဘံုလို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္၊
အဟိတ္ကေတာ့ ဟိတ္မရွိဘူးေပါ့။ ပုထုကိေလေသဇေန တီတိပုထုဇၨေနာဆိုတဲ့ ဝိျဂိဳလ္အရ မ်ား
စြာေသာကိေလသာေတြကို ျဖစ္ေစတတ္လို႔ ပုထုဇဥ္လို႔ေခၚတယ္၊
ဒီပုထုဇဥ္ကေတာ့ အပါယ္ေလးဘံုမွာပဲရွိပါတယ္။
(၁) အပါယ္ဘံုသား ဒုဂၢတိအဟိတ္ပုထုဇဥ္ေတြမွာ ေကာင္းက်ိဳးေပးတဲ့ ဒီဟိတ္သံုးပါး တစ္ပါးမွမရွိလို႔အဟိတ္လို႔ေခၚတာပါ။

(၂) ဒုတိယေျမာက္ သုဂတိအဟိတ္ ပုထုဇဥ္ဆိုတာကေတာ့ လူဘံုေတာ့ေရာက္လာပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးေပးမယ့္၊ မဂ္ဖိုလ္ရေစမယ့္ဟိတ္သံုးပါး တစ္ပါးမွပါမလာဘူး၊ ေမြးကတည္းက ဆြံ႕လာ၊ ပင္းလာ၊ အလာ၊ ကန္းလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး
ေတြေပါ့။

(၃)တတိယေျမာက္ ပုထုဇဥ္က ဒြိဟိတ္ ပုထုဇဥ္ပါ။
သူကေကာင္းတဲ့ ဟိတ္ႏွစ္ပါးပါတဲ့ ပုထုဇဥ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ဒိြကႏွစ္ပါး၊။ ဟိတ္က-ဟိတ္ေပါ့။ ႏွစ္ခုေပါင္း
ေတာ့ ဟိတ္ႏွစ္ပါးရွိေသာ ပုထုဇဥ္လို႔ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ဟိတ္ႏွစ္ပါးလဲဆိုေတာ့၊ အေလာဘဟိတ္နဲ႔၊ အေဒါသဟိတ္။

(၄) တိဟိတ္ပုထုဇဥ္ကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ဟိတ္သံုးပါးလံုးပါတယ္။ တိဟိတ္ဆိုတာဟိတ္သံုးပါးကို ေျပာတာပါပဲ။ ဒီႏွစ္ဦးဟာေလာကီေပတံနဲ႔ တိုင္းၾကည့္ရင္ အတူတူပဲ။ ခြဲျခားလို႔မရဘူး။
ဥပမာ- ဒြိဟိတ္ပုထုဇဥ္နဲ႔တိဟိတ္ပုထုဇဥ္ တို႔ဟာ ေခ်ာပံုလွပံုျခင္း၊ အေျပာေကာင္းပံုျခင္း၊ စီးပြားရွာတာျခင္း၊
ဘီေအ၊ အမ္ေအဘြဲ႕ရတာျခင္း အားလံုးအတူတူပဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေတြနဲ႔ တိုင္းၾကည့္လို႔ကေတာ့ ဒြိဟိတ္၊ တိဟိတ္ကိုဘယ္လိုမွခြဲလို႔မရဘူး
-သမထ သိူ႔မဟုတ္ ဝိပႆနာတစ္ခုခုလုပ္ၾကည့္မွပဲ ဒြိဟိတ္၊တိဟိတ္ကိုခြဲလို႔ရပါတယ္။

အေမာဟဟိတ္လို႔ေခၚတဲ့ ပညာမပါတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒိြဟိတ္ပုထုဇဥ္ဟာ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ကို ဒီဘဝမွာျဖင့္ ဘယ္လိုမွမရ ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဒြိဟိတ္ျဖစ္ေပမယ့္အားမေလွ်ာ့ပဲ ဝိပႆနာကို ပြားမ်ားေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဘဝက်ရင္ေတာ့ မဂ္ဖိုလ္ကို ရႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဝိပႆနာ ဘာဝနာကို ဒြိဟိတ္ျဖစ္ေစ၊ တိဟိတ္ျဖစ္ေစပြားမ်ားသင့္တယ္ဆိုတာကို ခံယူထားပါ။

ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)

အဘိဓမၼာေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္သိလိုသူမ်ားအတြက္

ပဋိသေႏၶ၊

 

အက်ဥ္း ၄ မ်ိဳး

ပဋိသေႏၶ ဝိဥာဏ္စိတ္ ၂၀

ျဖစ္ရာဘံု႒ာန၊ ပံုသဏၭာန္

၁-အပါယ္ပဋိသေႏၶ၊

ငရဲ+တိရိစၦာန္

+ျပိတၱာ+အသူရကယ္

 


အကုသလဝိပါက္ ဥေပကၡာသႏၱီရဏစိတ္ ၁ပါး

(ဒုဂၢတိ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)

 

အပါယ္ေလးဘံု

(ပံုသဏၭာန္ခ်င္းမတူၾက။)

 

 

၂-ကာမသုဂတိပဋိသေႏၶ၊

လူ +နတ္


ကုသလဝိပါက္ဥေပကၡာသႏၱီရဏစိတ္ ၁

(သုဂတိ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)

 -

လူ ့ဘံု၌ မ်က္စိကန္းနားထိုင္း၊

ဆံြ ့အ၊ရူးႏွမ္း၊လိင္မစံုမမွန္ဇစၥႏၶ

အစရွိေသာ သူမ်ား

စတုမဟာရာဇ္ဘံု၌ ဘုမၼႆိ တဝိနိပါတိကာအသူရာမ်ား


ပံုသဏၭာန္ခ်င္းမတူၾက။


 

(ဒြိဟိတ္ ပုဂၢိဳလ္)

မဟာဝိပါက္စိတ္ ၈( လူ +နတ္)

 

(တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)

ကာမသုဂတိ ၇ ဘံု

 


ပံုသဏၭာန္ခ်င္းမတူၾက။

၃-ရူပပဋိသေႏၶ၊

ပထမစ်ာန္ဝိပါက္စိတ္

ဒု ႏွင့္ တတိယစ်ာန္ ဝိပါက္စိတ္

စတုတၳစ်ာန္ ဝိပါက္စိတ္

ပဥၥမစ်ာန္ ဝိပါက္စိတ္

(တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)

 

 

--------------------------------------------------

ဇီဝိတနဝကကလာပ္ ရုပ္ပဋိသေႏၶ

(ပဋိသေႏၶဝိဥာဏ္စိတ္မရွိ)

 

(သုဂတိ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)


ပထမစ်ာန္
(ပံုသဏၭာန္ခ်င္းမတူၾက။)

ဒုတိယစ်ာန္
(ပံုသဏၭာန္ခ်င္းတူၾကသည္)

အသညသတ္ၾကဥ္တတိယစ်ာန္
(ပံုသဏၭာန္ခ်င္းတူၾကသည္)

စတုတၳစ်ာန္ (ပံုသဏၭာန္ခ်င္းတူၾကသည္)

---------------------------------

အသညသတ္
(ပံုသဏၭာန္ခ်င္းတူၾကသည္)

၄-အရူပပဋိသေႏၶ၊


အာကာသာနဥၥာယတန ဝိပါက္စိတ္

ဝိညာဏဥၥာယတန ဝိပါက္စိတ္

အာကိဥၥညာယတန ဝိပါက္စိတ္

ေနဝသညာနာသညာယတနဝိပါက္စိတ္

(တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္)

အာကာသာနဥၥာယတနဘံု

ဝိညာဏဥၥာယတနဘံု

အာကိဥၥညာယတနဘံု

ေနဝသညာနာသညာယတနဘံု

 

ပဋိသေႏၶႏွင့္ ဘံု ၃ ပါး

ရုပ္သက္သက္ ပဋိသေႏၶ - ၁ ဘံု -ဧကေဝါကာရ -အသညသတ္ဘံု ( ဇီဝိတနဝကလာပ္)

နာမ္သက္သက္ ပဋိသေႏၶ- ၄ ဘံု - စတုေဝါကာရ - အရူပ ၄ ဘံု ( အရူပ ဝိပါက္စိတ္)

ရုပ္ + နာမ္ ပဋိသေႏၶ - ၂၆ ဘံု -ပဥၥေဝါကာရ - အပယ္ ၄+လူ ့ဘံု+ နတ္ဘံု ၆+ ရူပ ၁၅ ဘံု

 

ဘံု ႏွင့္ ဆိုင္ရာဝိပါက္စိတ္ မ်ား

အပယ္ ၄ ဘံု = အကု ဥေပကၡာ သႏၱီရဏ ၁ စိတ္

လူ ့ဘံု + နတ္ဘံု = ကု ဥေပကၡာ သႏၱီရဏ ၁ စိတ္+ မဟာဝိပါက္စိတ္ ၈ စိတ္

ရူပျဗဟၼာ ဘံု ၁၅ ဘံု = ပထမ မွ စတုတၳ စ်ာန္( ပဥၥမစ်ာန္) ဝိပါက္စိတ္

အရူပျဗဟၼာဘံု ၄ ဘံု =အရူပစ်ာန္ ဝိပါက္စိတ္

 

 

ဘံု ၄ မ်ိဳး

ဘံုဆိုသည္မွာ သတၱဝါတို ့ျဖစ္ရာတည္ရာ ေနရာ႒ာနျဖစ္သည္။စုစုေပါင္း ဘံု ၃၁ ဘံုရွိသည္။

ဘံု၏အမည္မ်ား

အပါယ္ ၄ ဘံု(ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္ခြင့္မရ အကုသိုလ္သာအျဖစ္မ်ားေသာဘံု)

ငရဲ၊၊တိရိ စၦာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္  (ကာမဒုဂၢတိဘံု)-

ငရဲႀကီး ၈ ထပ္ႏွင့္ ငရဲငယ္ ၁၂၈ ထပ္-ခ်မ္းသာသုခ ရခြင့္မရွိ၊ ဆင္းရဲအတိသာျဖစ္ေသာဘံုကို

”ငရဲဘံု” ဟုေခၚသည္။

၁- သဥိၹဳင္းငရဲ  (ငရဲႏွစ္ ၅၀၀)


ငရဲထိန္းမ်ားက ငရဲသားတို ့၏တကိုယ္လံုးကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ သံတင္းပုတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်မြေအာင္

ထုကာ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ေန၏၊ သို ့ေသာ္ အကုသိုလ္ကံမကုန္မခ်င္း အဖန္တလဲလဲ ျပန္လည္

အသက္ရွင္လ်က္ အၿမဲတေစ  ညွင္းဆဲခံေနရေသာငရဲသားတို ့၏ေနရာ႒ာန ကိုသဥိၹဳင္းငရဲ ဟုေခၚသည္။

၂-ကာဠသုတ္ငရဲ ( ငရဲႏွစ္- ၁၀၀၀)


ငရဲထိန္းမ်ားက ငရဲသားတို ့၏တကိုယ္လံုးကို မ်ဥ္းနက္ႀကိဳးျဖင့္တိုင္းထြာ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးခုတ္ေရြ၊ ညွင္းဆဲ

သတ္ျဖတ္ေန၏။ သို ့ေသာ္ အကုသိုလ္ကံမကုန္မခ်င္း အဖန္တလဲလဲ ျပန္လည္ အသက္ရွင္လ်က္ အၿမဲတေစ  ညွင္းဆဲခံေနရေသာငရဲသားတို ့၏ေနရာ႒ာန ကို ကာဠသုတ္ငရဲ ဟုေခၚသည္။

၃-သံဃာတငရဲ (ငရဲႏွစ္-၂၀၀၀)


ငရဲထိန္းမ်ားက ငရဲသားတို ့ကို အလွ်ံတေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေလာင္ေနေသာ သံေျမျပင္အတြင္း၌ ခါးသို ့တိုင္ေအာင္ျမွဳပ္ထားၿပီးအလွ်ံေျပာင္ သံေတာင္ႀကီးတို ့သည္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ အလွည့္ က်ထြက္၍ မုန္ ့မုန္ ့ညက္ညက္ေၾကမြေအာင္  ႀကိတ္ေခ် သတ္ျဖတ္ေနသည္၊

သို ့ေသာ္ အကုသိုလ္ကံမကုန္မခ်င္း အဖန္တလဲလဲ ျပန္လည္ အသက္ရွင္လ်က္ အၿမဲတေစ  ညွင္းဆဲခံေနရေသာငရဲသားတို ့၏ေနရာ႒ာန ကိုသံဃာတ ငရဲဟုေခၚသည္။

၄-ေရာရုဝငရဲ (ငရဲႏွစ္ -၄၀၀၀)

၅-မဟာေရာရုဝငရဲ ( ငရဲႏွစ္ - ၈၀၀၀)

၆- တာပနငရဲ (ငရဲႏွစ္ -၁၆၀၀၀)

၇- မဟာတာပနငရဲ (ငရဲႏွစ္ -၁/၂ အႏၱရကပ္)

၈-မဟာအဝီစိငရဲ (  ငရဲႏွစ္ -၁ အႏၱရကပ္)

သင္ေရာက္ခဲ့ဘူးေ သာ ေဒသမ်ား
ငရဲႀကီး ရွစ္ထပ္ကား ဤသို႔တည္း။

၁။ သိဥၨိဳးငရဲႀကီး ႏွစ္(၅၀၀)
လူႏွစ္ ၉-သန္း သိဥၨိဳးငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၂၇၀-သန္း သိဥၨိဳးငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၃၃၄၀-သန္း သိဥၨိဳးငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ၁၆၂၀၀-သန္း သိဥၨိဳးငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) အမ်က္ေစာင္းမာန္ ၊ ရက္စက္ျပန္၊ ေရာက္ရန္ သိဥၨိဳးမွာ။

၂။ ကာလသုတ္ငရဲႀကီး ႏွစ္(၁၀၀၀)
လူႏွစ္ ၃-ကုေဋ ၆-သန္း ကာလသုတ္ငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၁၀၀-သန္း ကာလသုတ္ငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၁၂၆၆-သန္း ကာလသုတ္ငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ၁၂၉၆၀၀၀၀-သန္း ကာလသုတ္ငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) သူေတာ္ရဟန္း၊ ေျပာညႇဥ္းပန္း၊ ဆဲခန္း ကာဠမွာ။

၃။ သဃၤာတငရဲႀကီး ႏွစ္(၂၀၀၀)

လူႏွစ္ ၁၄-ကုေဋ ၄-သန္း သဃၤာတငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၄၃၂-ကုေဋ ၄-သန္း သဃၤာတငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၅၁၈၄-ကုေဋ ၄-သန္း သဃၤာတငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ပေကာဋိ ၁၀-ကုေဋ ၃၆၀၀၀၀-သန္း သဃၤတာငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) သတၱဝါအား၊ ေလးႏွင့္မွ်ား၊ သတ္ျငား ဃာတမွာ။

၄။ စူဠေရာရုဝငရဲႀကီ း ႏွစ္(၄၀၀၀)

လူႏွစ္ ၅၇-ကုေဋ ၆-သန္း စူဠေရာရုဝငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၁၅၄၈-ကုေဋ ၆-သန္း စူဠေရာရုဝငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၁၈၅၇၆-ကုေဋ ၆-သန္း စူဠေရာရုဝငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ပေကာဋိ ၁၇-ကုေဋ, ၄၃၀၄၀၀၀-သန္း စူဠေရာရုဝငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) ဒါးခုတ္-ကပ္ဖိ၊ ေသေသာက္မိ၊ ေရာက္ရွိေရာရုဝ။
သူ႔မယား-လင္၊ ျပစ္မွားခ်င္၊ ေရာင္လွ်င္ ေရာရုဝ။

၅။ မဟာေရာရုဝငရဲႀကီ း ႏွစ္(၈၀၀၀)
လူႏွစ္ ၂၉၁-ကုေဋ ၄-သန္း မဟာေရာရုဝငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၉၆၂၄-ကုေဋ ၄-သန္း မဟာေရာရုဝငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၁၁၅၇၀၄-ကုေဋ ၄-သန္း မဟာေရာရုဝငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ပေကာဋိ ၉၃-ကုေဋ ၅၆၃၂-သန္း မဟာေရာရုဝငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) ခိုးတိုက္ေကာက္က ်သ္၊ ပစၥည္းညႇစ္၊ ေရာက္လစ္ ေရာမဟာ။

၆။ စူဠတာပႏၷငရဲႀကီး ႏွစ္(၁၆၀၀၀)

လူႏွစ္ ၉၁၃-ကုေဋ ၄-သန္း စူဠတာပႏၷငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၂၇၆၄၂-ကုေဋ ၄-သန္း စူဠတာပႏၷငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၃၃၁၇၀၄-ကုေဋ ၄-သန္း စူဠတာပႏၷငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ပေကာဋိ ၅၃၀-ကုေဋ ၈၈၆၄-သန္း စူဠတာပႏၷငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) ျပည္ရြာ-ျမိဳ႔ျပ ၊ ဖ်က္ဆီးၾက၊ အဓမၼ တာပႏၷာ။

၇။ မဟာတာပႏၷငရဲႀကီး ႏွစ္(၃၂၀၀၀)

လူႏွစ္ ၃၉၈၅-ကုေ႑ ၆-သန္း မဟာတာပႏၷငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၁၁၀၅၆၈-ကုေဋ ၆-သန္း မဟာတာပႏၷငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၁၃၂၆၈၁၆-ကုေဋ ၆-သန္း မဟာတာပႏၷငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ပေကာဋိ ၄၂၄၅-ကုေဋ ၈၁၁၂-သန္း မဟာတာပႏၷငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) သဒၶါ ေစတနာ၊ မပါတိုက္ဖ်က္၊ တရားပ်က္၊ ေရာက္ခ်က္ မဟာတာ။

၈။ အဝီစိငရဲႀကီး အႏၲရကပ္ တကပ္ ခံရ၏။

လူႏွစ္ ၁၄၇၄၂-ကုေဋ ၄-သန္း အဝီစိငရဲ တရက္
လူႏွစ္ ၄၄၉၂၂၇-ကုေဋ ၄-သန္း အဝီစိငရဲ တလ
လူႏွစ္ ၅၃၉၁၂၆၄-ကုေဋ ၄-သန္း အဝီစိငရဲ တႏွစ္
လူႏွစ္ ပေကာဋိ ၃၃၅၀၄-ကုေဋ ၇၉၆၀၀-သန္း အဝီစိငရဲ တဘဝ။
(ေဆာင္) ပြဲၾကည့္-ပြဲက၊ ဤႏွစ္ဝ၊ ေရာက္ရ ဝီစိသာ။
ကံမွာပဥၥိ၊ နိဒိ႒ိႏွင့္၊ အရိယူကံ၊ အာဏာလွန္၊ ေရာက္ရန္ ဝီစိမွာ။

“ၿပိတၱာ ၁၂-မ်ိဳးဆုိတာက -
(၁) ဝႏၱာသၿပိတၱာ - တံေတြး, ႏွပ္ခၽြဲ, အန္ဖတ္စားတက္ေသာၿပိတၱာ၊
(၂) ကုဏပါသၿပိတၱာ-အေကာင္ပုပ္ကို စားတက္ေသာၿပိတၱာ၊
(၃) ဂူထခါဒကၿပိတၱာ - က်င္ႀကီးကို စားတက္ေသာၿပိတၱာ၊
(၄) အဂိၢဇာလမုခၿပိတၱာ - ခံတြင္းက မီးထြက္ေစတက္ေသာ ၿပိတၱာ၊
(၅) သုစိမုခၿပိတၱာ - ခံတြင္း အပ္နဖားမွ်ေလာက္ရွိေသာ ၿပိတၱာ၊
(၆) တဏွာ႗ိကၿပိတၱာ - အစာငတ္, ေရငန္ျခင္းတဏွာျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရေသာ ၿပိတၱာ၊
(၇) သုနိဇၩာမကၿပိတၱာ - မီးေလာင္ငုတ္ႏွင့္တူေသာၿပိတၱာ၊
(၈) သတၳဂၤၿပိတၱာ - လက္နက္ႏွင့္တူေသာ ေျခလက္အဂၤါရွိေသာၿပိတၱာ၊
(၉) ပဗၺတဂၤၿပိတၱာ - ေတာင္မွ်ေလာက္ ကိုယ္အဂၤါရွိေသာၿပိတၱာ၊
(၁၀) အဇရဂၤၿပိတၱာ - စပါးႀကီးေျမြႏွင့္တူေသာ ကိုယ္အဂၤါ ရွိေသာ ၿပိတၱာ၊
(၁၁) ေဝမာနိကၿပိတၱာ - ဘံုဗိမာန္၌ျဖစ္ေသာၿပိတၱာ၊
(၁၂) မဟိဒိၶကၿပိတၱာ - တန္ခိုးႀကီးမားေသာၿပိတၱာ၊
အားလံုးေပါင္းၿပိတၱာအမ်ိဳးေပါင္း ၁၂-မ်ိဳးရွိသတဲ့၊


တိရိစၦာန္၊ ၿပိတၱာ၊အသူရကာယ္ တို ့သည္ သီးျခားဘံုမရွိ၊ ခႏၶာျဖစ္ျခင္းကိုပင္ ဘံုဟုမွတ္ယူရသည္။

----  -----

ကာမသုဂတိဘံု

= လူ ့ဘံု ႏွင့္ နတ္ဘံု ေျခာက္ထပ္ (ကာမသုဂတိဘံု)

၁-လူ ့ဘံု ၊၂- စာတုမဟာရာဇ္ နတ္ဘံု ၊၃- တာဝတံသာ နတ္ဘံု ၊၄- ယာမာ နတ္ဘံု ၊

၅-တုသိတာ နတ္ဘံု ၊၆- နိမၼာရတိနတ္ဘံု ၊၇- ပရနိမၼိတဝသဝတၱိ နတ္ဘံု၊

 

ရူပျဗဟၼာ ဘံု

= ပထမစ်ာန္ သံုးဘံု၊ ဒုတိယစ်ာန္ သံုးဘံု၊ တတိယစ်ာန္ သံုးဘံု၊စတုတၱစ်ာန္ ခုႏွစ္ဘံု (ရူပျဗဟၼာဘံု ၁၆ ဘံု)

ပထမစ်ာန္ ၃ ဘံု = ျဗဟၼပါရိသဇၨာဘံု ၊ ျဗဟၼပုေရာဟိတာဘံု၊ မဟာျဗဟၼာဘံု။

ဒုတိယစ်ာန္ ၃ ဘံု =ပရိတၱာဘာဘံု၊ အပၸမာဏာဘာဘံု၊ အာဘႆရာဘံု၊

တတိယစ်ာန္ ၃ ဘံု =ပရိတၱာသုဘာဘံု၊ အပၸမာဏာသုဘာဘံု၊ သုဘကိဏွာဘံု

စတုတၳစ်ာန္ ၇ ဘံု = ေဝဟပၹိဳလ္ဘံု၊ အသညသတ္ဘံု၊ သုဒၶါဝါသ ၅ ဘံု။

 

-----

သုဒၶါဝါသ ၅ ဘံု မွာ အဝိဟာ၊ အတပၸာ၊ သုဒႆာ၊ သုဒႆီ၊ အကနိ႒ ျဗဟၼာဘံုတို ့ျဖစ္သည္။

ပုထုဇဥ္၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္တို ့မေရာက္ႏိုင္၊ အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ

သုဒၶါဝါသ ၅ ဘံုသို ့ေရာက္ႏိုင္သည္။

--

အရူပဘံု

= အရူပျဗဟၼာဘံု ၄ ဘံု၊

၁)အာကာသာနဥၥယတန ဘံု၊

၂)ဝိညာနဥၥာယတနဘံု

၊၃)အာကိဥၥညာယတနဘံု၊

၄)ေနဝသညာနာသညာယတနဘံု၊

 

ဘံုရွိပုဂၢိဳလ္တို ့၏သက္တမ္းမ်ား

အပယ္ ၄ ဘံု = သက္တမ္းမၿမဲၾကပါ။

”အပါေယသုဟိ ကမၼေမဝ ပမာဏံ” = မိမိျပဳခဲ့ေသာ ကံအားေလ်ာ္စြာ အသက္အတိုအရွည္ရွိၾကသည္။

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအကုသိုလ္အေလးအေပါ့ ေပၚမူတည္၍ ရက္ပိုင္းမွ ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာ အာယုကပ္အႏၱရကပ္ ထိေအာင္ၾကာႏိုင္သည္။

ဥပမာ- ေကာသလမင္း၏မလႅိကာ မိဖုရားႀကီးသည္ အဝီစိငရဲသို ့လူ ့အသက္တမ္းျဖင့္(၇) ရက္သာ က်ခဲ့ကာလြတ္ေျမာက္ရသည္။

ပေစၥကဗုဒၶတို ့၏ ေက်ာင္းကိုမီးတိုက္ခဲ့ေသာကံေၾကာင့္ အဝီစိငရဲ၌ အႏၱရကပ္လံုးက်ခံရၿပီးေနာက္ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္၌ ၂၅ ယူဇနာရွိေသာ

စပါးႀကီးေျမြ ၿပိတၱာႀကီးသည္ ကြ်တ္လြတ္ရန္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမရွိေသး။

တိရိစၦာန္တို ့သည္လည္းသက္တမ္းမၿမဲၾက၊ တခ်ိဳ ့တိရိစၦာန္မ်ားသည္ တရက္မွ်သာသက္တမ္းရွိ၍ တခ်ိဳ ့တိရိစၦာန္( ကာလနဂါးမင္း) တို ့သည္ အသက္အလြန္ရွည္၏။

 

ကာမသုဂတိဘံုမ်ား (၇) ဘံု ရွိသည္။

၁-လူ ့ဘံု ၊ ၂- စာတုမဟာရာဇ္ နတ္ဘံု ၊ ၃- တာဝတံသာ နတ္ဘံု ၊ ၄- ယာမာ နတ္ဘံု ၊ ၅-တုသိတာ နတ္ဘံု

၊ ၆- နိမၼာရတိနတ္ဘံု ၊ ၇- ပရနိမၼိတဝသဝတၱိ နတ္ဘံု၊

ဇမၺဴဒီပါ ေတာင္ကြ်န္းေန လူတို ့သည္ သက္တမ္းမၿမဲၾကပါ။

လူတို ့၏သက္တမ္းအတိုးအဆုတ္သည္ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရတို ့ႏွင့္မ်ားစြာသက္ဆိုင္သည္။

ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားမ်ားအလြန္မ်ားျပားေသာ ေခတ္ကာလတြင္ ကံမ်ားမေကာင္း၊ ဥတု၊အာဟာရ

လည္းည႔ံ၊သက္တမ္းမ်ားလည္းဆုတ္ယုတ္လာ၏။ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားမ်ားအလြန္ေကာင္းလာလွ်င္

ကံ၊ဥတု၊အာဟာရမ်ားလည္းေကာင္းလာကာ သက္တမ္းရွည္လာ၏၊ ထို ့ေၾကာင့္ လူ ့သက္တမ္းသည္

အသေခၤ်ယ်သက္တမ္းမွ (၁၀) ႏွစ္သက္တမ္းအထိ အတိုးအဆုတ္ရွိသည္။

အေရွ ့ကြ်န္းသားတို ့သည္ အႏွစ္ ( ၇၀၀) ၊ အေနာက္ကြ်န္းသားတို ့သည္ အႏွစ္ (၅၀၀) ၊ ေျမာက္ကြ်န္းသားတို ့

သည္အႏွစ္ (၁၀၀၀) အထိသက္တမ္းၿမဲၾကသည္။


နတ္မ်ား၏ သက္တမ္း သည္

 

စာတုမဟာရာဇ္ နတ္ဘံု-

နတ္ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၅၀၀) ရွည္သည္။ လူ ့ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၉)သန္း အသက္ရွည္သည္။ စာတုမဟာရာဇ္ နတ္ဘံု တြင္ ၁ ရက္သည္ လူ ့ျပည္တြင္ အႏွစ္ (၅၀) ႏွင့္ညီမွ်သည္။

တာဝတံသာ နတ္ဘံု-

နတ္ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၁၀၀၀) ရွည္သည္။ လူ ့ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၃ ကုေဋ ၆သန္း) အသက္ရွည္သည္။

တာဝတံသာ နတ္ဘံုတြင္ ၁ ရက္သည္ လူ ့ျပည္တြင္ အႏွစ္ (၁၀၀) ႏွင့္ညီမွ်သည္။

--

ယာမာ နတ္ဘံု

နတ္ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၂၀၀၀) ရွည္သည္။ လူ ့ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၁၄ ကုေဋ ၄သန္း) အသက္ရွည္သည္။

ယာမာ နတ္ဘံုတြင္ ၁ ရက္သည္ လူ ့ျပည္တြင္ အႏွစ္ (၂၀၀) ႏွင့္ညီမွ်သည္။

-

တုသိတာ နတ္ဘံု

နတ္ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၄၀၀၀) ရွည္သည္။ လူ ့ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၅၇ ကုေဋ ၆သန္း) အသက္ရွည္သည္။

တုသိတာ နတ္ဘံုတြင္ ၁ ရက္သည္ လူ ့ျပည္တြင္ အႏွစ္ (၄၀၀) ႏွင့္ညီမွ်သည္။

-

နိမၼာရတိနတ္ဘံု

နတ္ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၈၀၀၀) ရွည္သည္။ လူ ့ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၂၃၀ ကုေဋ ၄သန္း) အသက္ရွည္သည္။

နိမၼာရတိနတ္ဘံုတြင္ ၁ ရက္သည္ လူ ့ျပည္တြင္ အႏွစ္ (၈၀၀) ႏွင့္ညီမွ်သည္။

--

ပရနိမၼိတဝသဝတၱိ နတ္ဘံု၊

နတ္ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၁၆၀၀၀) ရွည္သည္။ မာန္နတ္သားရွိေသာဘံု။လူ ့ႏွစ္အေရအတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ (၉၂၁ ကုေဋ ၆သန္း) အသက္ရွည္သည္။ ပရနိမၼိတဝသဝတၱိ နတ္ဘံုတြင္ ၁ ရက္သည္ လူ ့ျပည္တြင္ အႏွစ္ (၁၆၀၀) ႏွင့္ညီမွ်သည္။နတ္သားသာရွိသည္။

သတၱဝါသ ဘံုကိုးဝ ဆိုသည္မွာ-

၃၁ ဘံုရွိသတၱဝါမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကုိယ္ခႏၶာသဏၭာန္ထူးျခားကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္၊ ပဋိသေႏၶဝိဥာဏ္ကြဲျပားျခင္းေၾကာင့္ တူညီရာေပါင္းပါကဘံု (၉)မ်ိဳးရသည္။

ထိုကိုးမ်ိဳးကိုခြဲျခားျပျခင္းကုိ သတၱဝါသဘံု ကိုးဝဟုေခၚသည္။

၁-နာနတၱကာယ နာနတၱသညီ ဘံု (ကာမသုဂတိဘံု ၇ ဘံု)

၂-နာနတၱကာယ ဧကတၳသညီ ဘံု (အပါယ္ဘံု ၄ ဘံု ၊ ပထမစ်ာန္ ရူပျဗဟၼာ ၃ ဘံု )

၃-ဧကတၱကာယ နာနတၱသညီ ဘံု (ဒုတိယစ်ာန္ ရူပျဗဟၼာ ၃ ဘံု )

၄-ဧကတၱကာယ ဧကတၱသညီ ဘံု (တတိယစ်ာန္ ရူပျဗဟၼာ ၃ ဘံု၊စတုတၳစ်ာန္ ရူပျဗဟၼာ ၆ ဘံု)အသညသတ္ဘံုၾကဥ္

၅-အသညီဘံု (အသညသတ္ဘံု)

၆-အာကာသာနဥၥာယတနဘံု ၁ ဘံု

၇- ဝိညာဏဥၥာယတန ဘံု ၁ ဘံု

၈-အာကိဥၥညာယတနဘံု ၁ ဘံု

၉-ေနဝသညာနာသညာ ယတနဘံု ၁ ဘံု

နာနတၱကာယ = ခႏၶာကိုယ္ပံုသဏၭာန္ထူးျခားကြဲျပားျခင္း

ဥပမာ- တိရိစၦာန္ ေခြး၊ေမ်ာက္ ႏွင့္ လူတို ့ပုံသဏၭာန္မတူၾကေခ်။

---

နာနတၱသညီ = ပဋိသေႏၶဝိဥာဏ္စိတ္မတူ ကြဲျပားျခင္း

ဥပမာ-တိဟိတ္ ပဋိသေႏၶ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲလွေသာလူတိဟတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ရခဲလွေသာရဟန္းျဖစ္၊ ဘာဝနာပြားခြင့္ရရသည္။

- သုဂတိအဟိတ္ ပဋိသေႏၶ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲလွေသာလူျဖစ္ေသာ္လည္း ဒြိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္၊ညာဏ္မရွိႏို္င္ေသာ သူျဖစ္ရသည္။

 

 

ဧကတၱကာယ=ခႏၶာကိုယ္ပံုသဏၭာန္ခ်င္းတူညီျခင္း  --

-ဥပမာ- ဒုတိယ တတိယ  စတုတၳစ်ာန္ရဘံုရွိျဗဟၼာမ်ားပုံသဏၭန္တူသည္။

ဧကတၳသညီ=ပဋိသေႏၶဝိဥာဏ္စိတ္ခ်င္း တူညီျခင္း

ဥပမာ - စတုတၳစ်ာန္ရပုဂၢိဳလ္၏ ပဋိသေႏၶစိတ္သည္ တတိယစ်န္ရူပျဗဟၼဘံုသို ့ေရာက္ရသည္။-----------

 

သတၱဝိညာဏ႒ီတိ-

သတၱ ဝိညာဏထီတိ ဆိုသည္မွာ ဝိညာဏ္တည္ရွိရာ (၇)ဘံု ရွိျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ အထက္ပါ သတၱဝါသဘံုကိုးဘံုအနက္အသညသတ္ႏွင့္ ေနဝသညာနာသညာယတန ၂ ဘံုကိုၾကဥ္၍ က်န္ (၇)ဘံုကို ဝိညာဏ္တည္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ”ဝိညာဏ႒ိတိ” ဘံုဟုေခၚသည္။

အသညသတ္ဘံု တြင္ဝိညာဏ္မရွိ၊ေနဝသညာနာသညာဘံုတြင္လည္း ထင္ရွားေသာဝိညာဏ္မရွိပါ။

 

---

ပုဂၢိဳလ္ ၁၂ ဦး ( ပုထုဇဥ္ ၄ ဦး + အရိယာ ၈ ဦး)

၁-ဒုဂၢတိ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္= အကုသလဝိပါက္ ဥေပကၡာသႏၱီရဏ စိတ္ႏွင့္ ပဋိသေႏၶ ေနသူ

၂-သုဂတိ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္= ကုသလဝိပါက္ ဥေပကၡာသႏၱီရဏ စိတ္ႏွင့္ ပဋိသေႏၶ ေနသူ

၃-ဒြိဟိတ္ ပုဂၢိဳလ္= အေလာဘ၊ အေဒါသ ဟိတ္ ႏွစ္ပါးရွိေသာ မဟာဝိပါက္ဥာဏဝိပၸယုတ္ စိတ္ႏွင့္ ပဋိသေႏၶ ေနသူ အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦးတို ့သည္

ပဋိသေႏၶ ေနစဥ္ ဥာဏ္ျဖင့္မယွဥ္ သည့္အတြက္ ယခုဘဝတြင္ စ်ာန္၊မဂ္၊ဖိုလ္တို ့ကိုမရႏိုင္ေခ်၊

၄-တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္= အေလာဘ၊ အေဒါသ ႏွင့္ အေမာဟ ဟိတ္သံုးပါးရွိေသာ မဟာဝိပါက္ဥာဏဝိပၸယုတ္ စိတ္ႏွင့္ ပဋိသေႏၶ ေနသူ

ပဋိသေႏၶ ေနစဥ္ ဥာဏ္ျဖင့္ယွဥ္ သည့္အတြက္ ယခုဘဝတြင္ စ်ာန္၊မဂ္၊ဖိုလ္တို ့ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါက ရႏိုင္၏၊

----

အရိယာ ပုဂၢိဳလ္ ရွစ္ေယာက္=

၅-ေသာတာပတၱိမဂၢ႒ ပုဂၢိဳလ္၊ ၆- ေသာတာပတၱိဖလ႒ပုဂၢိဳလ္

၇-သကဒါဂါမိ မဂၢ႒ ပုဂၢိဳလ္၊၈- သကဒါဂါမိ ဖလ႒ပုဂၢိဳလ္

၉-အနာဂါမိ မဂၢ႒ ပုဂၢိဳလ္၊ ၁၀-အနာဂါမိ ဖလ႒ပုဂၢိဳလ္

အရဟတၱ မဂၢ႒ ပုဂၢိဳလ္၊ အရဟတၱ ဖလ႒ပုဂၢိဳလ္

----

၃၁ ဘံု ရွိပုဂၢိဳလ္ေပါင္း

၃၁ ဘံု ရွိပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ၂၁၄ ဦး ရွိသည္။

အပယ္ ၄ ဘံုတြင္- ဒုကတိပုဂၢိဳလ္ ၁ ဦးသာရွိသည္။ (၄ x ၁ ဘံု = ၄ ဦး)

--

လူဘံု ၊ စတုမဟာရာဇိကာ ဘံု တြင္- ဒုကတိပုဂၢိဳလ္မွလြဲလွ်င္က်န္ ပုဂၢိဳလ္ ၁၁ ဦးသာရွိႏိုင္သည္။( ၁၁ x ၂ ဘံု = ၂၂ ဦး)

အထက္နတ္ျပည္ ၅ ဘံုတြင္- ဒုကတိပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ မွလြဲလွ်င္ က်န္ ၁၀ ဦးရွိႏိုင္သည္။

(၁၀ x ၅ ဘံု = ၅၀  ဦး)

အသညသတ္ဘံု တြင္-သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္၁ ဦးသာရွိသည္။

အသညသတ္ဘံၾကဥ္ က်န္ရူပျဗဟၷာ ၁၀ ဘံုတြင္-ဒုကတိပုဂၢိဳလ္၊ သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ မွလြဲလွ်င္ က်န္ ၉ ဦးရွိႏိုင္သည္။ (၉ x ၁၀ ဘံု = ၉၀ ဦး)

သုဒၶါဝါသ ရူပျဗဟၼာဘံု ၅ ဘံုတြင္ အနာဂါမိ ဖလ႒ပုဂၢိဳလ္၊အရဟတၱ မဂၢ႒ ပုဂၢိဳလ္၊ အရဟတၱ ဖလ႒ပုဂၢိဳလ္  ၃ ဦးသာရွိႏိုင္သည္။

(၃ x ၅ ဘံု= ၁၅ ဦး)

အရူပျဗဟၼဘံု ၄ ဘံု-ဒုကတိပုဂၢိဳလ္၊ သုဂတိအဟိတ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေသာတာပတၱိမဂၢ႒ ပုဂၢိဳလ္မွလြဲလွ်င္ က်န္ ၈ ဦးရွိႏိုင္သည္။(၈ x ၄ = ၃၂ ဦး)

ပုထုဇဥ္ ၄ ဦးႏွင့္ အရိယာ ၈ ဦးတို ့ကို ဘံုအလိုက္တြက္ယူလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးစုစုေပါင္း = ၂၁၄ ဦးရွိႏိုင္သည္။

-

အေရးၾကီးစြာမွတ္သိသင့္ေသာအခ်က္မ်ား

ပုထုဇဥ္မ်ားသက္သက္သာရွိေသာဘံု

အသညသတ္ဘံုႏွင့္အပယ္ ၄ ဘံုတြင္ပုထုဇဥ္မ်ားသက္သက္သာရွိေသာဘံုျဖစ္သည္။ အရိယာမရွိႏို္င္။

အရိယာသက္သက္သာရွိေသာဘံု

သုဒၶါဝါသ ရူပျဗဟၼာဘံု ၅ ဘံုတြင္- အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၱာမ်ားသာရွိႏိုင္သည္။အရိယာသက္သက္သာရွိေသာဘံုျဖစ္သည္။

ပုထုဇဥ္မ်ား၊အရိယာရွိေသာဘံု

က်န္ ဘံုမ်ားတြင္ ပုထုဇဥ္ႏွင့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိႏိုင္သည္။

ေသာတပန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာဘံု

အရူပျဗဟၼာဘံုတြင္-ေသာတပန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေသာတအာရုံမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အသညသတ္ဘံုတြင္ --ေသာတပန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ ရုပ္သက္သက္သာရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အပယ္ဘံု၄ ဘံုတြင္လည္း -ေသာတပန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အျမင့္ဆံုးဘံု

ပုထုဇဥ္တို ့၏လားေရာက္ႏိုင္ေသာ အျမင့္ဆံုးဘံုမွာ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံုျဖစ္သည္။ ပုထုဇၨနဘဝဂ္ ဟုလည္းေခၚသည္

အရိယာပုဂၢိဳလ္၏လားေရာက္ႏိုင္ေသာ အျမင့္ဆံုးဘံုမွာ  အကနိ႒ဘံုျဖစ္သည္။အရိယာဘဝဂ္ မည္၏။

အလံုးစံုေသာဘံုသတၱဝါပုဂၢိဳလ္ တို ့၏လားေရာက္ႏိုင္ေသာ အျမင့္ဆံုးဘံုကို ” သဗၺဘဝဂ္ ” ဟုေခၚသည္။

ေနဝသညာနာသညာ ယတနဘံုသည္ ” သဗၺဘဝဂ္ ”မည္၏။

အရိယာပုဂၢိဳလ္ေအာက္သို ့ျပန္မက်ေခ်။