ဓမၼစာမ်က္ႏွာ (၄၁)


“ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါးအား ဝန္ခ်ကန္ေတာ့ရန္”☆
(အက်ဥ္း)

☆(ေန႔စဥ္ရြတ္သင့္သည္)☆

☆ (၁) သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္မ်ားတို႔၏ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၂) ပေစၥကဗုဒၶါ အရွင္ျမတ္မ်ား အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၃) အဂၢသာဝက အရွင္ျမတ္မ်ား အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၄) ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ားတို႔ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၅) ပစဳၥပၸန္၌ ေတာ္စပ္ေသာ မိခင္ၾကီးႏွင့္ သံသရာ၌ ေတာ္စပ္ခဲ့ေသာ မိခင္
မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၆) ပစၥဳပၸန္၌ ေတာ္စပ္ေသာ ဖခင္ၾကီးႏွင့္ သံသရာ၌ ေတာ္စပ္ခဲ့ေသာ ဖခင္
မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၇) တရားအသိထူးရေအာင္ ေဟာေျပာေပးၾကေသာ ေလာကုတၱရာ ဆရာသ
မားမ်ား အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၈) သီလဝႏၲသူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊

☆ (၉) ေလာကီပညာမ်ားကို သင္ေပးၾကကုန္ေသာ ဆရာသမားမ်ား အေပၚ၌
လည္းေကာင္း၊

☆ (၁၀) မိမိတို႔ အခက္အခဲရွိစဥ္က စားဝတ္ေနေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖူးကုန္ၾက
ေသာ ေက်းဇုးရွင္အေပါင္း တို႔အားလည္းေကာင္း၊

☆ ဤခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးတို႔အေပၚ၌ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ ပစၥဳပၸန္ဘဝ၌
လည္းေကာင္း၊ သံသရာဘဝ၌ လည္းေကာင္း သိ၍့ျဖစ္ေစ၊ မသိ၍ျဖစ္ေစ ကာ
ယကံ၊ ဝစီကံ မေနာကံ တို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာ ကံတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွား၊ က်ဴးလြန္၊ ၾကံ
စည္ ျပဳလုပ္မိျခင္းကို သိရွိနားလည္ စြာျဖင့္ ဝန္ခံပါ၏။ ဝန္ခ်ပါ၏။ ေတာင္းပန္ပါ
၏။ ကန္ေတာ့ပါ၏။

☆ ဤကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးေပးဆဲ၊ ဆိုးက်ိဳးေပးလတၱံ႕ေသာ အကု
သိုလ္မွန္သမွ် အနႏၲ တို႔သည္ ပိန္းၾကာဖက္တြင္ ေရမတင္ ေလွ်ာက်ဘိသကဲ့သို႔ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ မထိေရာက္ေတာ့ဘဲ

☆ ေကာင္းက်ိဳးအနႏၲျဖစ္ထြန္းရပါလို၏ ျမတ္စြာဘုရား။ (၃-ၾကိမ္)

☆ ေကာင္းက်ိဳးအနႏၲျဖစ္ထြန္းရ၍ အားထုတ္ဆဲ၊ အားထုတ္လတၱံ႕ေသာ ဒါန၊ သီ
လ၊ ေစတနာကံႏွင့္တကြ ဝိပႆ နာဉာဏ္သည္ မဂၤဉာဏ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ နိဗၺာန္
ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏ ျမတ္စြာဘုရား။


☆ မွတ္ခ်က္။ ။

☆ ေလာကမွာ ဤမျပစ္မွားထိုက္တဲ့ ခင္ပြန္းၾကီး(၁၀)ပါးကို ျပစ္မွားမိခဲ့ပါက ေဘး
အတန္တန္၊ ရန္အသြယ္သြယ္ ျဖစ္တတ္ျပီး စီးပြားေရးပ်က္စီးျခင္း၊ တရားအား
ထုတ္ေပမယ့္ တရားရခါနီးမွာ အထိတ္တလန္႔ျဖစ္၍ ရင္တေမာေမာ ျဖစ္ေနျပီး
တရားမရဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ မဂၤတား၊ ဖိုလ္တား၊ အႏၲရာယ္မွန္သမွ် ကင္း
ေဝးေစရန္ စိတ္သန္၍ ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္ျခင္း တရားအားထုတ္ခါနီး ရြတ္ဖတ္ျခင္း
ေၾကာင့္ တစ္ပါးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ အႏၲရယ္ျပဳျခင္းမွ ကင္းေဝးေစေၾကာင္း ေမတၱာ
ေလာင္း၍ ေရွ႕အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

☆ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္အရွင္ဝါယာမိႏၵ☆